Habarlar

 • Elektrik ýag çalmak nasosy

  Elektrik ýag çalmak nasoslarynyň, göwrümli ýag çalmak nasoslarynyň we plunger nasoslarynyň öndürijiligi we aýratynlyklary Elektrik ýag çalmak nasoslary, göwrümli ýag çalmak nasoslary we plunger nasoslary dürli pudaklarda ulanylýan ýag çalmak enjamlarynyň üç görnüşidir ...
  Koprak oka
 • Awtomatiki porşen ýaglaýyş nasosy

  Awtomatiki porşen ýaglaýyş nasosy: ýagy netijeli ýaglamak üçin professional çözgüt.Öňdebaryjy aýratynlyklary we iň täze tehnologiýasy bilen bu nasos ajaýyp kombinaty üpjün edýär ...
  Koprak oka
 • Pressureokary basyşly ýag çalmak nasosy

  Pressureokary basyşly ýag çalmak nasosy: işleýşini üpjün etmek pressureokary basyşly ýag çalmak nasoslary, senagat tehnikalarynyň we enjamlarynyň giň toparyna netijeli, ygtybarly ýag çalmagy üpjün etmek üçin döredilen iň häzirki zaman enjamlardyr.Bu progressiw porşen nasosy ösen aýratynlyklary hödürleýär ...
  Koprak oka
 • EMO Gannower täzeçillik önümçiligi BIZ

  BAOTN intellektual ýaglaýyş tehnologiýasy (Dongguan) Ltd. ýakynda abraýly 2023 EMO sergisine gatnaşdy.Bu çäre Germaniýanyň Gannower şäherinde geçirildi we global senagat tehnologiýasyny ösdürmegiň esasy görkezijisi hökmünde kabul edildi.Bu sergi iň täze täzelikleri görkezýär o ...
  Koprak oka
 • Barlaýjy pürküji gaýtadan işlemegiň netijeliligini we hilini ýokarlandyrýar

  Barlag pürküjileri: gaýtadan işlemegiň netijeliligini we hilini ýokarlandyrmak Takyklyk we netijelilik möhüm bolan pudaklarda ygtybarly we täsirli ýaglaýyş ulgamynyň bolmagy gaty möhümdir.Barlag pürküji, pürküji ýaglaýyş ulgamynyň we mikrofonyň funksiýalaryny birleşdirýän öwrülişik önümidir ...
  Koprak oka
 • El bilen ýag nasosy Volumetriki ýag çalmak nasosy (plunger nasosy)

  Öndürijiligi we aýratynlyklary Nebit basyş bloky wakuum ýagyny siňdirmek üçin kabul edilýär, işlemek ýönekeý we amatly, çalgy nasosynyň aşa basyşynyň öňüni almak üçin sazlaýyş klapan ulanylýar.El bilen de-basyşly klapan üpjün edilýär.Haçan-da basyş sazlaýjylara ýetende ...
  Koprak oka
 • EVJ görnüşli pürküji

  Öndürijiligi we aýratynlyklary: Önüm wakuumyň öz-özüni sormagy prinsipi bilen işlener we suwuklyk iş böleklerine, gurallara ýa-da podşipniklere we beýleki çalgy nokatlaryna sepilýänçä, burun we howa arkaly atomlaşdyrylýar.Sowuklama effektleri ajaýyp, ýaglamak ...
  Koprak oka
 • Garşylyk görnüşli merkezleşdirilen inçe ýag çalmak ulgamy

  Çydamly çalgy ulgamy çydamly çalgy maşynynyň süzgüçinden, BSD / BSE / BSA / CZB we beýleki göni nebit paýlaýyş bloklaryndan durýar, her ýaglaýyş nokadyna zerur bolan ýagyň mukdaryna görä dürli spesifikasiýalaryň proporsional bogunlary saýlanyp bilner. ...
  Koprak oka
 • ETC Nebit we gaz çalmak sowadyş ulgamy

  Öndürijilik we häsiýetnamalar 1, Mikro we üznüksiz nebit üpjünçiligi durnukly nebit filmini döredip biler 2, ulgam iş ýagdaýyny görkezmek üçin sanly displeýe eýe, pes suwuklyk duýduryşyny amala aşyrmak üçin pes nebit derejeli duýduryş wyklýuçateli bilen enjamlaşdyrylan, ulgam enjamlaşdyrylan howa basyşy we nebit basyşy bilen ...
  Koprak oka
 • Dik köp basgançakly merkezden gaçyryş nasos aýratynlyklary

  Önüm aýratynlyklary Owadan görnüşi, asuda işleýşi, güýçli kuwwaty, ýokary netijelilik energiýasyny tygşytlamak Ulanyş gerimi Maşyn merkezi, senagat arassalaýyş, elektrik uçgun, CNC torna, süzgüç ulgamy, ýylmaýjy, sowadyş ulgamy Geçiriji inçe, arassa, poslamaýan, däl partlaýjy, gaty bölejik ...
  Koprak oka
 • BAOTN-y CHINAPLAS we CIMT-de üstünlik gazanmagy bilen gutlaýarys!

  BAOTN-y CHINAPLAS we CIMT-de üstünlik gazanmagy bilen gutlaýarys!Iki çärä-de güýçli gatnaşan pudak işgärleri tarapyndan garaşylýardy.CHINAPLAS sergisinde BAOTN-iň ýokary derejeli akylly ýaglaýyş nasosy iň esasy wakalardan biri boldy.Bu innowasiýa enjamy ...
  Koprak oka
 • Awtomatiki ýaglaýyş ulgamy

  BAOTN Akylly ýaglaýyş tehnologiýasy (Dongguan) Co., Ltd merkezi merkezi ýaglaýyş tehnologiýasyndaky iň täze täzeliklerimizi hödürlemek bilen buýsanýar.Awtomatiki merkezi ýaglaýyş ulgamlarymyz, ýaglamak işini ýönekeýleşdirmek we netijeliligi ýokarlandyrmak isleýän kärhanalar üçin iň oňat çözgütdir ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/7