Ricaglamak we çözgütler boýunça tejribe
Maslahat beriş stilinde çalgy çözgütleri bilen üpjün ediň
Costokary çykdajyly we ýöriteleşdirilen hyzmatlar
 
Koprak oka
Operatorlar daşky gurşawa pes täsiri bolan pes tehniki önümleri we hatda has az çykdajylary isleýärler.
Girdeji oňa baglydyr.
BAOTN, programma esasynda - güýçli elde çalynýan gurallardan başlap, ösen awtomatiki ýaglaýyş ulgamlaryna çenli her bir çalgy ýagy üçin dogry çalgy çözgüdini hödürleýär.
Koprak oka
Maşynlaryň işlemegini dowam etdiriň Maşyn gurallarynyň öndürijiligi önümçilik netijeliliginde we önümiň hilinde möhüm rol oýnaýar.
ygtybarly öndürijisi Ricag çalmak ulgamynyň

BAOTN
Ricaglaýyş ulgamlarynyň çözgüdiniň birinji derejeli üpjünçisi
Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy: BAOTN Akylly ýaglaýyş tehnologiýasy (Dongguan) Ltd., akylly ýag çalmak ulgamynda ýöriteleşen we Hytaýyň owadan we joşgunly Songshan kölüniň Dongguan şäherinde ýerleşýän ýokary tehnologiýaly kärhana.
Tehnologiýa dünýäni üýtgedýär, innowasiýa geljegi üýtgedýär.
BAOTN, täzeçillik ruhy bilen Günorta Hytaý Tehnologiýa Uniwersiteti bilen bilelikdäki ösüşi işjeň amala aşyrdy we nebit-gaz çalgysynda 0.01ml süýşme takyklygy pudagynyň çylşyrymly tehnologiýa meselesini üstünlikli çözdi.
Bir gezeklik çalgy ulgamlarynyň çözgüdi
Biziň hödürleýän zatlarymyz
Ajaýyp ýaglaýyş ulgamlary we hyzmatlary bilen üpjün ediň
01

Satuwdan öňki hyzmatlar

Hyzmatlar, müşderilere aýratyn zerurlyklaryndan ugur alyp, habarly saýlamaga kömek edip, önüm maslahatyny we maslahat bermegi öz içine alýar.
02

Satuw hyzmatlary

Netijeli sargytlary gaýtadan işlemegi, wagtynda eltmegi we hünär gurnama gollanmasyny goşuň.
03

Satuwdan soňky hyzmatlar

Önüm kepilligi, gurnama goldawy we müşderileriň pikirleri bilen işlemek.
bolmak gowy saýlawy Müşderileriň
Üstünlik
Awtomat ýaglaýyş ulgamlary barada maglumat
03-0528.jpg

Bäş günlük 13-nji Hytaý CNC maşyn gurallary sergisi (CCMT2024) 2024-nji ýylyň 12-nji aprelinde Şanhaý täze halkara sergi merkezinde üstünlikli tamamlandy.CCMT2024 6 ýyldan soň ýene geçirilýär.Bu sergi ilkinji gezek Şanhaý Täze Halkara sergi merkeziniň ýapyk sergi zallarynyň hemmesini ulanýar

28-nji aprel 2024-nji ýyl
02.jpg

BTA-A2 nebit nasosyny ulanmagyň artykmaçlyklary Ylym we tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi bilen senagat enjamlarynda ýag çalmaga bolan isleg hem artýar.Uniqueaglaýjy dişli ýag nasosy, özboluşly dişli dizaýny bilen, enjamlar üçin gysga wagtyň içinde ýeterlik çalgy ýagyny üpjün edip biler.

28-nji aprel 2024-nji ýyl
03.jpg

ETC nebit we gaz çalmak sowadyş ulgamyny berk maslahat berýär.Speedokary tizlikli we ýokary takyklykly pyçaklar üçin amatly.Mehaniki senagat enjamlarynyň iň täze ösüşiniň zerurlyklaryna uýgunlaşýar, esasanam ýokary temperatura, agyr ýük, ýokary tizlik, aşa pes tizlik we sowadyjy suw a

28-nji aprel 2024-nji ýyl

Çalt baglanyşyklar

Biz bilen habarlaşyň

 Tel: + 86-768-88697068 
 Telefon: +86 - 18822972886 
Mail  E-poçta: 6687@baotn.com 
 Goşmak: Hytaýyň Guangdong welaýaty, Dongguan şäheri, Nanshan ýoly, 40-3-nji bina
Habar goýuň
Biz bilen habarlaşyň
Awtorlyk hukugy © 2024 BAOTN Intelligent çalgy tehnologiýasy (Dongguan) Co., Ltd. Rightshli hukuklar goralan.| Sahypanyň kartasy | Gizlinlik syýasaty