HIGHokary hil enjamlaryny hödürleýäris

MAGLUMAT GURNAMASY

 • Uly enjamlar we ekskawatorlar üçin awtoulag elektrikli progressiw ýag çalmak nasos ulgamy

  Awtoulag elektrikli progressiw ýag çalmak Pu ...

  Öndürijiligi we aýratynlyklary 1, çalgy nasosynyň nobat aýlawy esasy PLC ýa-da aýratyn gözegçilik ediji tarapyndan dolandyrylyp bilner.2, Basyşy sazlaýan klapan enjamy bilen enjamlaşdyrylan, çalgy nasosynyň iş basyşy howpsuz işlemegi üpjün etmek üçin özbaşdak kesgitlenip bilner.3, Nasos kamerasyndaky howanyň ýaglanmagyny ýok etmek we çalgy nasosynyň ýagy birkemsiz akdyrmagyny üpjün etmek üçin işleýiş klapan tertibi üpjün edilýär.4, Pes ýagly geçirijiler üçin adatça açyk ýa-da ...

 • Gural enjamlary üçin mejbury suwasty nasos

  Gural enjamlary üçin mejbury suwasty nasos

  Öndürijiligi we aýratynlyklary Mejbury suwa çümdürmek nasosy, esasan, gural tehnikasynyň kesiş suwuklygyny we beýleki arassalaýyş we süzgüç ulgamlaryny bermek üçin ulanylýar.Programma suwuk, pes ýapyşykly we çalgy ýagyny öz içine alýar.

 • Sowatmak pürküji ýaglaýyş ulgamynyň sowadylmagy

  Sowatmak pürküji ýaglaýyş ulgamynyň sowadylmagy

  Öndürijiligi we aýratynlyklary: Önüm wakuumyň öz-özüni sormagy prinsipi bilen işlener we suwuklyk iş böleklerine, gurallara ýa-da podşipniklere we beýleki çalgy nokatlaryna sepilýänçä, burun we howa arkaly atomlaşdyrylýar.Sowuklama effektleri ajaýyp, ýaglamak üpjün edilýär;galyndylary aýyrmak, arassalamak we beýleki funksiýalar önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak we gaýtadan işlemegiň hilini ýokarlandyrmak we enjam gurallarynyň ýitgilerini azaltmak üçin ulanylýar.Işlemekde sowadyň ...

 • Pressureokary basyşly çalgy ýag nasosy

  Pressureokary basyşly çalgy ýag nasosy

  Öndürijiligi we aýratynlyklary ubag çalmak nasosynyň iş siklini kabul ediji PLC ýa-da garaşsyz gözegçilik ediji dolandyryp biler.Ol iş howpsuzlygyny üpjün etmek üçin çalgy nasosynyň iş basyşyny özbaşdak kesgitläp bilýän basyşy sazlaýjy klapan enjamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Pes ýagly geçiriji bilen enjamlaşdyrylan, adatça açyk aragatnaşyk ýa-da adaty ýapyk aragatnaşyk ulgam boýunça saýlanyp bilner.Olara ýag goşmak üçin ýangyç guýýan ýarag ýa-da ýangyç guýýan maşyn ulanyň ...

 • BTD-A2P4 (metal plastinka) Sanly displeýli inçe ýag çalmak nasosy

  BTD-A2P4 (metal plastinka) Inçe ýag çalmak nasosy ...

  Öndürijiligi we aýratynlyklary system Ulgam 3 hereket rejesi bilen düzülendir.Ricaglamak: açylanda, çalgy wagtyny ýerine ýetiriň.Oryat: elektrik togundan soň işledilen ýagdaýynda doly däl aralyk wagtyny dowam etdiriň.● ubaglaýyş wagty we aralyk wagty sazlanyp bilner. (Gurlan-gulplama funksiýasy, sazlanylandan soň ýaglamak we aralyk wagt).Liquid Suwuk bilen üpjün edilen ...

 • GTB-C2 göwrümli elektrik ýag çalmak nasosy (dişli nasos, PLC dolandyryş ýag nasosy)

  GTB-C2 göwrümli elektrik ýag ýagy p ...

  GTB-C2 göwrümli elektrik ýag çalmak nasosy (dişli nasos, daşarky PLC tarapyndan gözegçilik) sargyt elementi # düşündiriş: Önümiň ölçegi şekili: öndürijiligi we aýratynlyklary: 1. Suwuk derejeli wyklýuçatel we basyş wyklýuçateli bilen üpjün edilýär (islege görä).Volumeag göwrümi ýa-da basyş ýeterlik däl bolanda, ses beriji ses çykarýar, duýduryş iberýär we adaty bolmadyk signal çykyşyny hödürleýär.2. Panel görkezijisiniň çyrasy, ýag sanjym galypynyň güýjüni we ýaglaýyş ýagdaýyny görkezýär.Ulgam FEED k bilen üpjün edildi ...

 • EVB-A Nebit we gaz çalmak ulgamy üçin mikro sowadyjy we çalgy nasoslary

  EVB-A üçin mikro sowadyjy we ýaglaýjy nasoslar ...

  Ulgam, gaz çeşmesini takyk gözegçilikde saklamak üçin basyşy sazlaýjy klapan we elektromagnit klapan bilen düzülendir we pyçak gurallarynyň ýitgilerini azaltmagy we has gowy sowadyjy ýag täsirlerini maksat edinip, doly atomizasiýa çalgy ýagy bilen amala aşyrylýar.A. Sanly displeýli gözegçilik: sowadyjy ýaglaýyş wagty we aralyk wagty sazlanýar.(Gulp düwmesiniň funksiýasy üpjün edilýär, sazlanylandan soň gulplamak we aralyk wagt) Ulgam wagty, “LUB” ýaglaýyş wagty: ...

 • MTS-B Çümdürme görnüşi ýokary basyşly sowadyjy nasos Dik köp basgançakly merkezden gaçyryş nasosy

  MTS-B Çümdürme görnüşi ýokary basyşly sowadyjy nasos ...

  MTS-B Çümdürme görnüşi ýokary basyşly sowadyjy nasos MTS-B Dik köp basgançakly merkezden gaçyryş nasosy MTS-B dik köp basgançakly merkezden gaçyryş nasosy seriýasy kiçi köp basgançakly merkezden gaçyryş nasoslary (mehaniki möhür bilen).Nasos sorujy port eksenel ugurda we çykaryş porty radial ugurda.Nasos we hereketlendiriji bilelikde işlenip düzülendir we hereketlendiriji hereketlendirijiniň uzaldylan şahasyna oturdylýar.Oveokarda esasy hereket edýän bölekler poslamaýan polatdan ýasalýar.MTS-B seriýasy ...

Bize ynan, bizi saýla

Biz hakda

Gysgaça düşündiriş :

BAOTN Akylly ýaglaýyş tehnologiýasy (Dongguan) Ltd., ýöriteleşen öňdebaryjy maşyn öndürijileriniň birine öwrüldi.merkezleşdirilen ýaglaýyş ulgamlary.2006-njy ýylyň awgust aýynda esaslandyryldy. Kompaniýa bütewiligiň esasy we hiliň geljekde ýeňiş gazanjak strategiki çemeleşmesine eýerýär 'Çydamly, göwrümli, aýlanyş, pürküji görnüşi, progressiw gury we inçe ýag ýaly dürli hilli we durnukly çalgy enjamlaryny öndürýär. çalgy önümleri.

Sergi çärelerine gatnaşyň

Wakalar we söwda görkezişleri

 • Elektrik ýag çalmak nasosy

  Elektrik ýag çalmak nasoslarynyň, göwrümli ýag çalmak nasoslarynyň we plunger nasoslarynyň öndürijiligi we aýratynlyklary Elektrik ýag çalmak nasoslary, göwrümli ýag çalmak nasoslary we plunger nasoslary dürli pudaklarda ulanylýan ýag çalmak enjamlarynyň üç görnüşidir ...

 • Awtomatiki porşen ýaglaýyş nasosy

  Awtomatiki porşen ýaglaýyş nasosy: ýagy netijeli ýaglamak üçin professional çözgüt.Öňdebaryjy aýratynlyklary we iň täze tehnologiýasy bilen bu nasos ajaýyp kombinaty üpjün edýär ...

 • Pressureokary basyşly ýag çalmak nasosy

  Pressureokary basyşly ýag çalmak nasosy: işleýşini üpjün etmek pressureokary basyşly ýag çalmak nasoslary, senagat tehnikalarynyň we enjamlarynyň giň toparyna netijeli, ygtybarly ýag çalmagy üpjün etmek üçin döredilen iň häzirki zaman enjamlardyr.Bu progressiw porşen nasosy ösen aýratynlyklary hödürleýär ...

 • EMO Gannower täzeçillik önümçiligi BIZ

  BAOTN intellektual ýaglaýyş tehnologiýasy (Dongguan) Ltd. ýakynda abraýly 2023 EMO sergisine gatnaşdy.Bu çäre Germaniýanyň Gannower şäherinde geçirildi we global senagat tehnologiýasyny ösdürmegiň esasy görkezijisi hökmünde kabul edildi.Bu sergi iň täze täzelikleri görkezýär o ...

 • Barlaýjy pürküji gaýtadan işlemegiň netijeliligini we hilini ýokarlandyrýar

  Barlag pürküjileri: gaýtadan işlemegiň netijeliligini we hilini ýokarlandyrmak Takyklyk we netijelilik möhüm bolan pudaklarda ygtybarly we täsirli ýaglaýyş ulgamynyň bolmagy gaty möhümdir.Barlag pürküji, pürküji ýaglaýyş ulgamynyň we mikrofonyň funksiýalaryny birleşdirýän öwrülişik önümidir ...