ຈີນ中文

ສູບນ້ໍາ lubricating ບໍລິມາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄຟຟ້າບາງ