china 中文

ໃບຢັ້ງຢືນ

777

ສະຫນອງທີ່ດີເລີດຂອງ 2016/2017

捐赠证书2

Donation Certificate (Completion of Changkang Primary School in Xiangyin County)

6

ວິສາຫະກິດແຂວງກວາງຕຸ້ງຂອງການສັງເກດເບິ່ງສັນຍາແລະມູນຄ່າການປ່ອຍສິນເຊື່ອ

ສູງເຕັກໂນໂລຊີວິສາຫະກິດໃບຢັ້ງຢືນ

ໃບຢັ້ງຢືນ CE

ISO 9001: 2015